Nederlands

ALGEMENE VOORWAARDEN
Lievaart Expeditie B.V. en Kapo Containers B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle navolgende aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen bovengenoemde vennootschappen zowel samen als van iedere vennootschap afzonderlijk (hierna: Lievaart) en derden (hierna: opdrachtgever):
-      aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten die zien op werkzaamheden bestaande uit levering, verkoop en/of verhuur van containers en/of overige goederen in de ruimste zin van het woord.

2.  In afwijking van lid 1 van dit artikel zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, naast het Nederlandse recht, de navolgende voorwaarden op aanbiedingen c.q. overeenkomsten van Lievaart van toepassing. Ingeval Lievaart in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden verricht:
-      als expediteur: de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem).
-      op het gebied van vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
-      bestaande uit grensoverschrijdend vervoer: de (AVC) in aanvulling op het CMR-Verdrag.

Voornoemde voorwaarden worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgever verzonden.

3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden van opdrachtgever door Lievaart uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten

1.  Alle aanbiedingen en/ of prijsopgaven van Lievaart zijn vrijblijvend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.  Een overeenkomst tussen Lievaart en opdrachtgever komt op één van de volgende wijze tot stand:
-     bij bevestiging door Lievaart van de door opdrachtgever geplaatste order;
-     op het moment dat Lievaart met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen;
-     op het moment dat een aanbod van Lievaart mondeling of schriftelijk door opdrachtgever is aanvaard.

De opdrachtgever is aan de overeenkomst gebonden en is gehouden, bij wijziging en/ of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Lievaart ontstane schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen gemaakte kosten, winstderving, reservering van productiecapaciteit en renteverlies, aan Lievaart te vergoeden, ongeacht de reden –overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en/of annulering en ongeacht de aanvaarding van Lievaart daarvan.

Artikel 3: Prijzen; meerprijs

1.       Door Lievaart opgegeven prijzen zijn gebaseerd op basis van de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verder prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2.       Alle door Lievaart vermelde prijzen zijn exclusief btw.

3.       Lievaart is te allen tijde gerechtigd enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, aan opdrachtgever door te berekenen. Lievaart zal prijswijzigingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever brengen. Betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 4: Betalingstermijn

1.         De overeengekomen prijs dient ofwel á contant voorafgaand aan levering of indien schriftelijk overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever kan zich niet op enig recht van korting, verrekening of opschorting beroepen.

2.         Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen koopprijs is de opdrachtgever, over de periode gedurende welke de betaling opeisbaar is, bij wijze van schadevergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan de huurprijs die zou gelden indien huur was overeengekomen.

3.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien te allen tijde, ongeacht de aard van de overeenkomst, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Artikel 6: 119 lid 2 respectievelijk 6: 119 a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

4.         Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

5.         Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van opschorting der betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of ontbinding van de opdrachtgever, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd c.q. opdrachtgever komt te overlijden zal Lievaart het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd dient te worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht vervangende schadevergoeding te vorderen. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Lievaart op de opdrachtgever heeft ineens en terstond opeisbaar.

Artikel 5: Levering

1       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Lievaart opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal aan te merken. De opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Lievaart is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

2        De binding van Lievaart aan een overeengekomen uiterste leveringstermijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of enige verplichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet nakomt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Lievaart mogelijk te maken.

Artikel 6: Inspectie en klachten

1.         Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en/ of diensten, c.q. de verrichte werkzaamheden terstond bij aflevering te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde gebreken terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Lievaart te melden.

2.         Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt de nakoming van de overeenkomst door Lievaart als deugdelijk beschouwd en komt de opdrachtgever geen recht van reclame meer toe.

3.         Opdrachtgever dient Lievaart, in ieder geval van kennelijke gebreken, te allen tijde in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen, op straffe van verval van garanties en/ of aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 7: Beëindiging

1.       Lievaart kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden c.q. beëindigen:

a:       bij eigen aangifte of aanvraag tot het verkrijgen van faillissement van opdrachtgever, of verlening van faillissement c.q. surséance van betaling aan opdrachtgever of ingeval van een daarmee vergelijkbare situatie;

b.       indien opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomsten niet nakomt;

c:       indien de Wet schuldsanering natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing is c.q. op andere wijze de zeggenschap over zijn vermogen heeft verloren;

d:       opdrachtgever overlijdt;       

e:       bij verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding, gehele of gedeeltelijke liquidatie of feitelijke liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, beëindiging van de onderneming van opdrachtgever;

f:        indien containers en/of overige goederen niet op het eerste verzoek bij Lievaart worden ingeleverd.

2.         Lievaart zal wegens ontbinding c.q. beëindiging als in het vorige lid bedoeld nimmer tot enige

schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden zijn.
3.         In geval van ontbinding c.q. beëindiging als in het eerste lid van dit artikel bedoeld kan

Lievaart van opdrachtgever vorderen dat deze containers en/of overige goederen direct retourneert. Indien opdrachtgever aan die retourneringsverplichting niet voldoet kan Lievaart de betreffende containers en/of overige goederen voor rekening van opdrachtgever doen afhalen.

Artikel 8: Eigendom, eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Lievaart totdat alle vorderingen die Lievaart op de opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan.

De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Lievaart te bewaren.

Lievaart is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Lievaart te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Lievaart.

Artikel 9: Overmacht

1.         Tekortkomingen van Lievaart in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder dergelijke, niet aan Lievaart Expeditie B.V. toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand/ of storing in het bedrijf van Lievaart of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van de hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

2.         Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Lievaart, indien zij door overmacht wordt verhinderd overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst zulks ter keuze van Lievaart, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Artikel 10: De containers

 De containers met toebehoren en/of overige goederen mogen, zolang de eigendom niet door opdrachtgever is verkregen, niet worden geverfd, of op andere wijze van andere merktekens, symbolen of namen worden voorzien dan de tekens die door Lievaart zijn aangebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van Lievaart is beperkt tot de verplichtingen, die zij ingevolge deze algemene voorwaarden op zich heeft genomen.

2.     De opdrachtgever verbindt zich Lievaart te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Lievaart, voor zover betreffende schade tot vergoeding waarvan Lievaart op grond van deze Algemene Voorwaarden niet gehouden is.

3.     Voor zover aansprakelijkheid van Lievaart kan worden vastgesteld zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Lievaart wordt uitbetaald.

4.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Lievaart meldt.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1.         Op alle door Lievaart te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Rotterdam.

2.         De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt hierbij door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.